Jobs > Job detail

 National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

Position : Executive Director

Publish on Aug 26, 2021 | Viewed 2,458

Job information

Share to twitter

0

All+

EXPIRED

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

     • ศูน

Job description

Executive Director at NSTDA

Effective on 27 August 2022 for a 3-year term

NSTDA is a government organisation with a mission to promote and support conducting of research and development, along with overseeing designing and engineering aspects to reinforce human resource development in the fields of science and technology. NSTDA also upholds endorses transfer of technology to production sectors and promotes initiation and reinforcement of scientific and technological foundations that are highly significant for national competence.  

……………….Applicant Qualifications………………….

 • Thai national, aged over 40 years old, and in excellent health
 • Currently holding or having related experience in executive-level positions as follows:

- Government sectors, holding an equivalent of a Deputy Director position or higher

- State-owned agencies or other government departments, holding an equivalent of a Deputy Director position or higher

- Private sectors, with the minimum of 3-year experience in technology operation and holding an equivalent of a Deputy Director position or higher

- Educational institute, holding an equivalent of a Deputy Director position or higher

 • Holding a master’s degree or higher
 • High-level expertise in management and equipped with high-level science and technology knowledge

- Equipped with leadership and modern management skills, and able to execute commercial-based policies.

- Able to evaluate overall outlook, implement strategic planning and take creative approaches and analytical thinking. Able to apply appropriate science and technology to serve the country.

- Able to utilize and navigate through information resources, and have published recognised academic research papers            

- Having a good interpersonal relationships and be able to coordinate and work with people and other domestic and international organistions both inside and outside of scientific community.  

- Acknowledged and respected for degrees of knowledge and morality at national and international levels 

 • NSTDA committee has established a starting salary for the President position of 1,000,000 to 3,000,000 baht, depending on knowledge, competence and experience, as well as expectation of successful results as agreed with NSTDA committee. In addition to the base salary, applicants may be eligible for other financial compensations and benefits totalling 25% of the salary, and may be considered for bonus according to the success in research and development projects. Other benefits and extra compensation may vary in compliance with related government resolutions and evaluation of work performance. 

Interested candidates can submit a copy of the application form and other documents as requested.

Successful candidates in the first screening round are required to submit additional documents as follows:

 • Opinions on NSTDA performance from past to present in a digital file format (not exceeding two A4 pages)
 • Perspectives on the country's science and technology development, focusing on roles and directive frameworks in the next 3 years in a digital file format (not exceeding 2 A4 pages)

 Please submit application form and other documents in digital format with official certification to Dr. Ladawan Krasaechon, Secretary, Recruitment Committee Member Board. E-mail: ladawan@nstda.or.th

Application ends on 26 August 2021. Date and time stamped on email is absolute. 

For more information about application and required documents please contact: Sopida Natevijit. E-mail: sopidan@nstda.or.th 

Phone: 0 2564 7000 ext 71144 Fax: 0 2564 7021

URL:https//www.nstda.or.th/    URL:https//www.biotec.or.th/      URL:https//www.mtec.or.th/   URL:https//www.nectec.or.th/  URL:https//www.nanotec.or.th/    URL:https://www.mhesi.go.th/

Application form can be downloaded at  https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021

 

ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจในการสนับสนุนและดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

……………….ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้………………….

 • มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
 • ส่วนราชการ: รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป

- ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป

-  สถาบันการศึกษา: คณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
 • มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้

- มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ

- มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

- เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่างประเทศ

 • คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน อาจได้รับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนผันแปรที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปีอาจได้รับพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเมื่อมีผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความคุ้มค่าเป็นที่ประจักษ์ (ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด พร้อมรูปถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน ๓ ปีข้างหน้า ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail: ladawan@nstda.or.th)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙

ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้สำนักงานฯ จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร (e-mail: sopidan@nstda.or.th )

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑

URL:https//www.nstda.or.th/    URL:https//www.biotec.or.th/      URL:https//www.mtec.or.th/   URL:https//www.nectec.or.th/  URL:https//www.nanotec.or.th/    URL:https://www.mhesi.go.th/

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021