Bangkok post> Jobs > Career guide

ทัศนคติสู่การเป็นพนักงานดีเด่น (Role Model) ในองค์กร

 

     • เริ่มต้นจากเรามีทัศนคติที่ดีก่อนโดยเฉพาะกับองค์กร เนื้องาน เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงคนที่เราต้องติดต่อด้วย เราควรคิดและพูดในเชิงบวกอยู่เสมอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก  

     • สื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์แสดงความเห็นในเชิงพัฒนา ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นเล็กหรือเรื่องใหญ่ หากเกิดปัญหาก็ต้องพยายามหาทางออก

     • มีวินัยและความซื่อสัตย์ แม้กระทั่งเรื่องของการขาดลามาสายก็สำคัญ และควรมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

     • มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งมั่น จัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้

     • ฟังให้เยอะเข้าไว้ Present แต่พอดีไม่พูดมากไป 

     • เป็นที่พึ่งคอยให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงคอยดูแลสอนงานให้กับคนอื่นๆได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

     • พัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องให้ใครสั่ง ขวนขวายเรียนรู้พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พยายามเรียนรู้งานใหม่ๆ อยากเก่งต้องพัฒนา

     • ออนไลน์ให้น้อยลง ซึ่งในปัจจุบัน Social Network มีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เราควรใช้อย่างมีประโยชน์ อย่าใช้อย่างไร้ประโยชน์ จนทำให้เรา หมดประโยชน์

อันที่จริงยังมีอะไรดีๆ อีกเยอะที่เราสามารถจะนำมาพัฒนาตัวเองได้อีก ลงมือทำเลย บางอย่างต้องใช้เวลาถ้าไม่เริ่ม ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แล้วในไม่ช้าคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรอย่างแน่นอน