Bangkok post> Jobs > Career guide

คุณเป็นคนแบบไหนเคยเป็นไหม บรรยากาศแบบว่าไม่อยากมาทำงาน เช้าวันจันทร์ทีไรเบื่อทุกที แต่พอเย็นวันศุกร์เริงร่าสุดๆ สาเหตุง่ายๆ น่าจะเกิดจาก 2 ประการ 1.ทำงานที่ถนัดแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และ 2.ทำงานในสายที่ไม่ถนัดเลยแต่ฝืนทนทำอยู่

สำหรับประการแรก เราต้องหาโอกาสอบรมความรู้พัฒนาทักษะเหมือนเป็นการติดอาวุธให้ตัวเองเพิ่มเติม ส่วนประการหลังนี้เราอาจต้องประเมินบุคลิกภาพของตัวเราใหม่ ว่าเหมาะกับงานที่เราทำจริงหรือไม่ โดยแบ่งตามบุคลิกภาพได้ 6 แบบ

     1. แบบจริงจัง ไม่คิดฝัน

• เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้พละกำลัง ทำงานกลางแจ้งไม่ค่อยชอบสังคม เป็นคนที่บากบั่น อดทน อาชีพที่เหมาะ เช่น วิศวกร นักบิน สัตวแพทย์ ทหาร ช่างต่างๆ ครูสอนพลศึกษา ประมง ป่าไม้

     2. แบบใช้เชาวน์ปัญญาและความคิด

• ชอบสังเกต คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาแบบมีหลักการ เชื่อมั่นในตนเอง มีความเห็นรุนแรง อุทิศให้กับงานเต็มตัว อาชีพที่เหมาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเคมี นักจิตวิทยา นักสังคม นักโบราณคดี

     3. แบบมีศิลปะ

• ชอบกิจกรรมที่เป็นนามธรรม รักอิสระ มีความเป็นตัวเองสูง ชอบทำตามใจปรารถนา รักศิลปะ มักเก็บตัว อาชีพที่เหมาะ เช่น สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักหนังสือพิมพ์ นักแสดง บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์

     4. แบบชอบสังคม

• ชอบติดต่อ ชอบสนทนา ให้ความรู้ ร่าเริง หลีกเลี่ยงงานเครื่องยนต์ หรือวิทยาศาสตร์ อาชีพที่เหมาะ เช่น นักรัฐศาสตร์ พัฒนากร ตำรวจ นักแนะแนว พยาบาล ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโรงแรม

     5. แบบกล้าคิดกล้าทำ

• เป็นผู้นำ คิดริเริ่ม เชื่อมั่นในตนเอง ชอบใช้ปัญญา ร่าเริงสนุกสนาน ทำตามอารมณ์ อาชีพที่เหมาะ เช่น นักธุรกิจ นายธนาคาร นายหน้าประกัน นักการเมือง ข้าราชการ ผู้พิพากษา ทนาย แอร์โฮสเตส

     6. แบบระเบียบแบบแผน

• ชอบทำกิจกรรมรูปธรรม กิจกรรมทางภาษา ยึดถือประเพณี รับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน ชอบพึ่งพาผู้อื่น อาชีพที่เหมาะ เช่น เลขานุการ สมุหบัญชี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานพิมพ์ดีด

แต่ถ้าจะแบ่งใหม่ตามวัยและอายุอาจจะต้องดูตามนี้

     1. กลุ่มลายคราม

เกิดก่อนปี 2488 มักเป็นกรรมการที่ปรึกษา หรือพนักงานวัยเกษียณของบริษัท เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงิน มีคนนับหน้าถือตามากมาย และภักดีต่อองค์กร ทำงานกับกลุ่มนี้ต้องให้เกียรติและเคารพ แม้เขาจะมีตำแหน่งงานที่ด้อยกว่าคุณ ชื่นชมการทำงาน รับฟังประสบการณ์ที่ถ่ายทอด

     2. Baby Boomer

เกิดระหว่างปี 2489-2507 โตมาหลังสงครามโลก ในยุคการแข่งขัน จึงทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ทุ่มเทให้องค์กรมาก ไม่ค่อยเปลี่ยนงานบ่อย ทำงานกับกลุ่มนี้ต้องนับถือ รับฟัง เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขา อย่าแสดงออกว่าต้องทำงานหนัก หรือถูกเอาเปรียบ เพราะ Baby Boomer ให้ความสำคัญต่อการทุ่มเทและวัฒนธรรมองค์กร

     3. Generation X

เกิดระหว่างปี 2508-2522 ชอบทำอะไรง่ายๆ ไม่เป็นทางการ แต่ให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตและการทำงาน รู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร แต่ก็เปิดกว้างทางความคิด ชอบรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง รู้จักเทคโนโลยีเป็นอย่างดี แต่ไม่ติดหนึบทั้งวัน ทำงานกับกลุ่มนี้ต้องพูดให้กระชับ ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา พูดต่อหน้า เพราะไม่ชอบถูกบงการ เลิกคาดหวังที่จะให้เขาทำงานหนักโดยไม่มีวันหยุด เพราะเขามีสมดุลชีวิตกับการทำงาน สื่อสารด้วยอีเมลได้

     4. Generation Y/Millennium

เกิดระหว่างปี 2523-2543 โตมาพร้อมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นคนชอบแสดงออก ความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ มีความชัดเจนต่อการทำงานต่อตนเองและหน่วยงาน ทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีได้ดีเยี่ยม ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารได้ ทำงานกับกลุ่มนี้ต้องท้าทายพวกเขาด้วยภารกิจใหม่ๆ เพราะชอบเป็นคนสำคัญ ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในทีม ถนัดการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน อาจมอบหมายให้ทำงานนอกสถานที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำได้ถนัด