Bangkok post> Jobs > Career guide

เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

  • Published: Mar 1, 2016 11:41
  • Writer: Post Today | 1 viewed

 

     การก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ทำให้หลายๆ คนต้องเตรียมรับมือกับประสบการณ์ใหม่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการเริ่มต้นวันทำงาน "ลอฟท์" เลยอยากแบ่งปันแนวคิดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วัยแห่งการทำงาน

     โดยแนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ก็คือ 4Fs

F ตัวแรก คือ Facts หมายถึง การยอมรับความจริงกับสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี คู่แข่ง ต้องมองให้เห็นอะไรที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อน เพื่อนำไปหาวิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้น และลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

F ตัวที่สอง คือ Fight หมายถึง การต่อสู้ เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน หากลยุทธ์และวิธีการทำงานแบบใหม่

F ตัวที่สาม คือ Fun หมายถึง การทำงานให้มีความสุขตลอดเวลา ด้วยวิธีการที่คิดบวกกับทุกสถานการณ์ พยายามหาวิธีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทั้งนี้ รวมถึงการพยายามบริหารจัดการเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

F ตัวที่สี่ คือ Financial หมายถึง การตอบสนองเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจว่าจะต้องมียอดขายและผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในหลายๆ ด้านตามที่องค์กรกำหนด เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีกับพนักงานทั้งในเชิงรายได้และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

     นอกจากนั้นเทคนิคดีๆ ในการเตรียมตัวสมัครงานก็คือ นอกเหนือการเตรียมเอกสารในการสมัครงานต่างๆ แล้ว การเตรียมตัว เครื่องแต่งกาย การสำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการ "รู้เขา รู้เรา" หรือการรู้จักตนเองเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างยิ่ง

     โดยการรู้เรา คือการรู้จักตนเอง ในการค้นหาทักษะตัวเองว่ามีจุดเด่นในด้านไหนบ้าง และต้องรู้จักจุดอ่อนจึงจะนับว่าเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง

     ส่วนการรู้เขา คือการรู้จักบริษัทว่าดำเนินธุรกิจอะไร มีผลผลิตเกี่ยวกับอะไร รวมถึงที่ตั้งของบริษัทและตำแหน่งงาน เพื่อจะได้สำรวจตนเองว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงความต้องการหรือไม่ ถ้าตรงแสดงว่าผ่านการคัดเลือกแล้วขั้นหนึ่งแล้ว อ้อ! อย่าลืมเรื่องผลตอบแทน โดยเลือกพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการเป็นหลัก