Job Search

EXPIRE

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Publish on Jun 22, 2020 | Viewed 1694

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่คนทั่วไปเรียกขานว่า "แบงก์ชาติ" เป็นองค์กรหลักของประเทศ มีหน้าที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน อันได้แก่ การกำหนดและดำเนินนโยบายทางการเงิน การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และการพัฒนาระบบการชำระเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินให้มีความมั่นคงในระยะยาว

job information

Job description

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของ ระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชำระเงินกำหนด

Qualification

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

3.1 มีสัญชาติไทย

3.2 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง

3.3 มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

3.4 สามารถทำงานให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา

3.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

4.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี

4.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และ
นโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี

4.3 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

4.3.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี
หรือเทียบเท่า

4.3.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนต้องเป็นองค์กรที่มีขนาดของสินทรัพย์ ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

4.3.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

5. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

ภายใต้บังคับข้อ 6 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3 และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 4 แล้ว ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

5.1 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5.2 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

5.3 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.4 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทย

5.5 เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง

5.6 เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง

5.7 เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใดในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ

5.8 เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ
ในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังเช่น

(ก) นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หรือกำลังจะเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยอันมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับหรือตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่
เป็นการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ

5.9 เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย
อันมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้สมัครด้วย

6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.4 ข้อ 5.7 และข้อ 5.8(ข) จะต้องมีคำรับรองของผู้สมัครว่าหากได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง บุคคลนั้นจะลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ 5.4 ข้อ 5.7 และข้อ 5.8(ข) ซึ่งจะต้องกระทำก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะดำเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง

7. การแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและ

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ทรงแต่งตั้ง

8. อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

9. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

9.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มท้ายประกาศ

9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

9.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

9.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

9.5 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

9.6 หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 4.3.2
กรณีผู้สมัครมาจากภาคเอกชน

9.7 เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการธนาคารแห่งประเทศไทยและวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและเศรษฐกิจการเงินของโลก นโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 พอยท์

เอกสารตามข้อ 9.1 - ข้อ 9.7 จัดทำจำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า
และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 9.1 – ข้อ 9.6 และซองเอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการธนาคารแห่งประเทศไทยและวิสัยทัศน์ตามข้อ 9.7

10. การรับสมัคร 

10.1 ผู้สนใจสมัครสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th http://www.fpo.go.th หรือ http://www.bot.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 9 โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

10.2 สถานที่รับสมัคร สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

10.3 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

10.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209 หรือ 3238

11. การพิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจาก

11.1 ข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

11.2 เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการธนาคารแห่งประเทศไทยและวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและเศรษฐกิจการเงินของโลก นโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาข้อมูลของผู้สมัครจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 เพื่อเชิญผู้สมัครที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งมาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top