Job Search

EXPIRE

รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Publish on Jan 25, 2019 | Viewed 3605

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือเป็นองค์กรสำคัญด้านตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล

ก.ล.ต. แบ่งโครงสร้างการกำกับดูและพัฒนาตลาดทุนออกเป็น 7 ด้านหลัก ๆ การออกหลักทรัพย์และการครอบงำกิจการ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน ตลาดรอง การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการเป็นทรัสตี

ร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมภาคภูมิใจที่มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของคุณ

job information

 • Reference Id: Bkp_0004020
 • Company: สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
 • Position name: รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • Job location: Bangkok
 • Non-Thais allowed: No
 • Job type: Permanent
 • Vacancy: 1
 • Gender: Male or Female
 • Age: age not over 60 years old
 • Job level: High level management
 • Experience: N/A
 • Education: Bachelor's degree up
 • Monthly salary range: Negotiable
 • Job field(s):

Job description

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุม กลั่นกรองและบังคับบัญชาการปฏิบัติงานสายงานระดมทุนตามขอบเขตหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาลที่สำนักงานกำหนด

2.  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2.2 เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

2.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

2.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน ของสำนักงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ กิจการของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือองค์การสาธารณะอื่น หรืออยู่ระหว่าง ถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ

2.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือ เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.6 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือของราชการส่วนท้องถิ่น

2.7 ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริษัทหลักทรัพย์

2.8 เป็นผู้มีประวัติและพฤติการณ์ซึ่งสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุ เป็นพนักงาน

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตาม 2.2 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 2.5 ถึง 2.7 หากได้รับการคัดเลือกจะต้องลาออกจากงานเพื่อให้มีคุณสมบัติตาม 2.2 รวมทั้งลาออกจากการเป็นบุคคลตาม 2.5 ถึง 2.7 ก่อนวันที่ มีการบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้สมัครต้องลงนามในคำรับรองตามแบบแสดงข้อมูลของผู้สมัคร

Qualification

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

3.1 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (โดยให้ผู้สมัครแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย (ถ้ามี))

(ก)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอำนวยการ ระดับสูง หรือวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือบริหาร ระดับต้น หรือเทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ

(ข)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่าตำแหน่งในลำดับถัดจากรองของผู้บริหารสูงสุดหนึ่งลำดับ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ

(ค)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งในลำดับถัดจากรองของผู้บริหารสูงสุดหนึ่งลำดับ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ของบริษัทจดทะเบียน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยองค์กรเอกชนนั้นต้องมีขนาดสินทรัพย์ของตนเอง มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท หรือมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า มากกว่า 1 แสนล้านบาท

3.2  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาด ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

4.  ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่า

4.1 สามารถกำหนดนโยบายในภาพใหญ่เกี่ยวกับการระดมทุนโดยใช้ตลาดทุน

4.2 สามารถวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุน ผลกระทบ และสามารถกำหนดแนวทาง
การดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

4.3 มีความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงของตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของวาณิชธนกิจ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการลงทุน และการบริหารบริษัทจดทะเบียน

5.  เอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1  ใบสมัครที่แสดงข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

5.2  สำเนาบัตรประชาชน

5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.5  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (เฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

5.6  หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมโครงสร้างองค์กร รวมทั้ง รายงานประจำปี หรืองบการเงิน และหลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลตาม 3.

5.7  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการสำนักงาน ก.ล.ต. และวิสัยทัศน์ เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จำนวน 3 ชุดเอกสารตาม 5.1- 5.7 ข้างต้นให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า และ สำหรับเอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการสำนักงาน ก.ล.ต. และวิสัยทัศน์ตาม 5.7 ให้จัดใส่ซอง ซองละ 1 ชุด รวม 3 ซอง ปิดผนึกให้เรียบร้อย

6.  การรับสมัคร

6.1  ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทนได้ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด โดยปิดผนึกถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6.2  ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2562 (เว้นวันหยุดของสำนักงาน ก.ล.ต.)
เวลา 8.30 -16.30 น.

6.3  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9690  0-2033-9990
0-2263-6545

7.  การพิจารณาคัดเลือก

7.1  สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองเลขาธิการ เป็นการทั่วไปตามประกาศนี้ และ รับสมัครจากพนักงานของสำนักงานด้วย

7.2  สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครประกอบข้อมูลที่ได้รับ โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็ได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

7.3  สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการสอบทานคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตาม 2. และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตาม 3. หรืออาจให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามความเหมาะสม (การตรวจสอบประวัตินี้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในการรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ดุลพินิจในการพิจารณากลั่นกรองของสำนักงาน ก.ล.ต. ถือว่าเป็นที่สุด 

สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลารับสมัคร ยกเลิกการรับสมัคร ประกาศรับสมัครใหม่ และ เลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครออกไป ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้สมัครไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการสมัคร

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านประสบการณ์ของผู้สมัคร

คำว่า “ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน” หมายความว่า ประสบการณ์ปฏิบัติงานในตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือดำเนินงานด้านนโยบายของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดเงินหรือตลาดทุน

คำว่า “ตลาดเงิน”  หมายความว่า กิจการหนึ่งกิจการใดดังต่อไปนี้

(ก)  ผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข)  ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ

(ค)  ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

คำว่า “ตลาดทุน”  หมายความว่า   กิจการหนึ่งกิจการใดดังต่อไปนี้

(ก)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข)  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค)  ทรัสตีหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ง)  ผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค)

(จ)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม

(ฉ)  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุน

Back to top