Bangkok Post > Job > Company Profile

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)

 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)

Company Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือเป็นองค์กรสำคัญด้านตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล

ก.ล.ต. แบ่งโครงสร้างการกำกับดูและพัฒนาตลาดทุนออกเป็น 7 ด้านหลัก ๆ การออกหลักทรัพย์และการครอบงำกิจการ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน ตลาดรอง การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการเป็นทรัสตี

ร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมภาคภูมิใจที่มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของคุณ

List of positions

positions not found