Jobs > Job detail

 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)

Position : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Publish on Sep 15, 2018 | Viewed 3,343

Job information

 • Reference Id: Bkp_0003966
 • Company: สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
 • Position name: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Job location: Bangkok
 • Non-Thais allowed: No
 • Job type: Permanent
 • Vacancy: 1
 • Gender: Male or Female
 • Age: age not over 60 years old
 • Job level: C level executive
 • Experience: N/A
 • Education: N/A
 • Monthly salary range: Negotiable
 • Job field(s):

Share to twitter

0

All+

EXPIRED

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือเป็นองค์กรสำคัญด้านตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล

ก.ล.ต. แบ่งโครงสร้างการกำกับดูและพัฒนาตลาดทุนออกเป็น 7 ด้านหลัก ๆRead more

Job description

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาลที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายงานประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และธรรมาภิบาล ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Pages/Introduction.aspx)

2.  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

2.1  มีสัญชาติไทย

2.2  มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2.3  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

2.4  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

2.5  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.6  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือของราชการส่วนท้องถิ่น

2.7  ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตาม 2.3 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 2.5 ถึง 2.7 ต้องมี
คำรับรองว่า หากได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องลาออกจากงานเพื่อให้มีคุณสมบัติตาม 2.3 รวมทั้งลาออกจากการเป็นบุคคลตาม 2.5 ถึง 2.7 ก่อนที่การแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.  จะมีผล โดยผู้สมัครต้องลงนามในคำรับรองตามแบบแสดงข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

3.  ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร

ในการยื่นแบบแสดงข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ผู้สมัครแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

3.1  การมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ

(ข)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูง
ที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ

(ค)  กรณีเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุด มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ของบริษัทจดทะเบียน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยองค์กรนั้นจะต้องมีขนาดสินทรัพย์ของตนเอง มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท หรือมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า มากกว่า 1 แสนล้านบาท

(โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดเงินหรือตลาดทุน”)

3.2  การเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(สามารถเรียกดูประกาศทั้ง 2 ฉบับได้ที่ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7200s.pdf และ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6727s.pdf)

4.  อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่น

เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินเดือนและเงินอื่นใด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด โดยการพิจารณากำหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้าม
มิให้ประกอบอาชีพด้วย (โปรดดูหมายเหตุ)

5.  เอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1  แบบแสดงข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

5.2  สำเนาบัตรประชาชน

5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.5  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมทั้งหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษาดังกล่าว (เฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

5.6  หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมโครงสร้างองค์กร รวมทั้งรายงานประจำปี หรืองบการเงิน และหลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลตาม 3.

5.7  เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการสำนักงาน ก.ล.ต. และวิสัยทัศน์ด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุน เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

เอกสารข้างต้นให้จัดทำจำนวน 2 ชุด โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าและจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม 5.1 ถึง 5.6 และซองเอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการสำนักงาน ก.ล.ต. และวิสัยทัศน์ด้านการกำกับแลพัฒนาตลาดทุนตาม 5.7

6.  การรับสมัคร

6.1  ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทนได้ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดโดยปิดผนึกถึงผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง

6.2  ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2561 (เว้นวันหยุดของสำนักงาน ก.ล.ต.) เวลา 8.30 -16.30 น.

6.3  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
สำนักงาน ก.ล.ต. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9598

7.  การพิจารณาคัดเลือกและการแต่งตั้งเลขาธิการ

7.1  คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดวิธีการเปิดรับรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ 2 วิธีการ ได้แก่ (1) การเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปตามประกาศนี้ และ (2) การเสนอชื่อโดยกรรมการ ก.ล.ต. โดยแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อไม่เกินคนละ 1 รายชื่อ

7.2  เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับสมัคร คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
จะทำหน้าที่สอบทานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตาม 2. และพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครตาม 3.

7.3  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณารายชื่อผู้สมัครที่คณะอนุกรรมการเสนอตาม 7.2 ประกอบข้อมูลที่ได้รับ โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็ได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 คน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้เหลือ 1 คน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป  ทั้งนี้ ดุลพินิจในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้สมัครของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือว่าเป็นที่สุด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการขยายระยะเวลารับสมัคร ยกเลิกการรับสมัคร ประกาศรับสมัครใหม่ และเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครออกไป ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้สมัครไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ  ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะอนุกรรมการ ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการสมัคร

หมายเหตุ

1.  มาตรา 22/1 ประกอบมาตรา 16/2 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะประกอบธุรกิจ หรือทำงานให้แก่ ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใด ในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน มิได้

2.  คำว่า “ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน”  หมายความว่า   ประสบการณ์ปฏิบัติงานในตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือดำเนินงานด้านนโยบายของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดเงินหรือตลาดทุน

3.  คำว่า “ตลาดเงิน”  หมายความว่า   กิจการหนึ่งกิจการใดดังต่อไปนี้

(ก)  ผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(ข)  ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ

(ค)  ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

4.  คำว่า “ตลาดทุน”  หมายความว่า   กิจการหนึ่งกิจการใดดังต่อไปนี้

(ก)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข)  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค)  ทรัสตีหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน

(ง)  ผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค)

(จ)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม หรือ

(ฉ)  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุน